நினைவாற்றலை வளர்க்க எளிய வழிகள் நினைவாற்றலில் மூன்று படிகள் அடங்கியுள்ளன: தகவலை உருவகப்படுத்துவது, அதைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது, அதை மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டுவருவது. தகவலை உங்கள் மூளை அறிந்து, புரிந்துகொள்ளும்போது அதை உருவகப்படுத்துகிறது. பின்பு நினைவுக்குக்…