தோல் நோய்களுக்கு பாரம்பரிய இயற்கை வைத்தியம் தோல் நோய்கள் வெவ்வேறு வகைகளில் உள்ளன. தோல் நுண்ணுயிரிகள் தோல் திசுக்குள் ஊடுருவி வந்தால் தோல் தொற்று நோய்கள் உருவாகும். அவற்றின் முக்கிய செயல்பாடு வலுவான வீக்கத்தை…